Ugglan special

Ugglan Special har fått en ny design och är förbättrad på många punkter. Även om designen är förändrad, förblir mekaniken i fällorna densamma och därför finns de gamla fångstegenskaperna hos Ugglan Special-fällorna kvar.

Förutom att anpassa sig till en modern produktionsprocess förbättras produktens kvalitet, livslängd och miljövänlighet.

Konstruktionen av den nya designen är mer robust och kommer därför bättre att motstå miljöpåverkan, vilket leder till en längre livslängd på produkten. Förutom dessa tekniska förbättringar kommer förhållandena för de fångade djuren också att förbättras och följaktligen leda till en lägre dödlighet på grund av mindre exponering för extremt väder och klimatpåverkan. Dessutom kan betet inte längre skjutas utanför fångstkammaren.

För att minimera risken att de utplacerade fällorna blir störda eller borttagna erbjuder vi fällorna med pulverlackerad kamouflagefärg, så Ugglan Special smälter in i miljön.

The old Ugglan Special design is now replaced with an improved and versatile update. While the design is drastically changed, the mechanic of the traps stays the same and therefore the old catch properties of the Ugglan Special traps remain.

The rational for the redesign of the traps, besides adapting to a modern production process, is to improve the quality, the longevity and environment friendliness of the product.

The construction of the new design is more robust and will therefore better withstand environmental forces, leading to a longer lifespan of the product. Besides those technical improvements, the conditions for the trapped mammals will also improve and lead consequently to a lower mortality rate due to less exposure to extreme weather and climate influence. Moreover, the nesting material or bait cannot be pushed outside the trapping chamber anymore.

To minimize the risk that the deployed traps are getting disturbed or removed we offer the traps with powder coated camouflage color, so the Ugglan Special blend into the environment.

Scroll to Top